\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n ______________________

\r\n

\r\n Số: 782  /HVN-QLĐT

\r\n

\r\n V/v kế hoạch của NCS đợt 1 năm 2015

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n __________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: Các Khoa Chăn nuôi, Kinh tế và PTNT,

\r\n

\r\n Nông học, Quản lý đất đai, Thú y

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-HVN ngày 06/02/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ-HVN ngày 22/04/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận trúng tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển NCS đợt 1năm 2015;

\r\n

\r\n Ban Giám đốc Học viện đề nghị các khoa thông báo tới nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2015, người hướng dẫn và bộ môn quản lý NCS thực hiện các công việc:

\r\n

\r\n - Căn cứ đăng ký người hướng dẫn của NCS đợt 1 năm 2015, các khoa xem xét và lập danh sách đề xuất người hướng dẫn, bộ môn quản lý cho từng NCS và nộp cho Ban Quản lý đào tạo trước ngày 16/06/2015;

\r\n

\r\n - Sau khi có quyết định của Giám đốc Học viện về việc phân công người hướng dẫn và bộ môn quản lý NCS, các bộ môn tổ chức cho NCS thông qua đề cương tại bộ môn trước ngày 15/09/2015 và nộp biên bản cho Ban Quản lý đào tạo trước ngày 20/09/2015;

\r\n

\r\n - Nghiên cứu sinh làm việc với người hướng dẫn để đăng ký học phần tiến sĩ và nộp đơn đăng ký về Ban Quản lý đào tạo trước ngày 20/09/2015;

\r\n

\r\n - Căn cứ vào chương trình đào tạo đại học, cao học của NCS và đề xuất của người hướng dẫn, bộ môn quản lý, Hội đồng khoa học đào tạo khoa đề nghị học phần bổ sung cho từng nghiên cứu sinh. Văn bản đề nghị học phần bổ sung cho từng NCS do Trưởng khoa ký và nộp về Ban Quản lý đào tạo trước ngày 20/09/2015.

\r\n

\r\n Đề nghị nghiên cứu sinh, người hướng dẫn, bộ môn quản lý NCS và khoa thực hiện đúng kế hoạch nêu trên.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Nơi nhận:

\r\n

\r\n             - Như trên;

\r\n

\r\n             - Lưu: VT, QLĐT (NVP, 7)

\r\n
\r\n

\r\n KT. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n\r\n