\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n      Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Số :  19 /NNH-TCKT

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 09  tháng 05  năm 2014

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v thu tiền bổ túc kiến thức

\r\n

\r\n  cho thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2/2014

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             Nhà trường thông báo tới thí sinh dự thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2014 thuộc diện  bổ túc kiến thức như sau: Lịch thu tiền từ 17/05/2014 đến 17/06/2014, địa điểm tại Phòng Tài chính - Kế toán (Phòng111). Mức thu 250.000đồng/tín chỉ.        

\r\n

\r\n              

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận :

\r\n

\r\n        - Ban QLĐT;

\r\n

\r\n        - Lưu Phòng TCKT.

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n TL. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n TRƯỞNG P. TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n                     PGS.TS. Phạm Văn Hùng                  

\r\n
\r\n