BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 34/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019

 


 THÔNG BÁO

(V/v Bế giảng - trao Bằng tốt nghiệp, bậc đào tạo Thạc sĩ

K25 đợt 2 năm 2018)

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức lễ bế giảng và trao bằng thạc sĩ khoá 25 đợt 2 và các khóa như sau:

1/Thời gian:

Sáng thứ ba ngày 15/01/2019:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa và các tân thạc sĩ thuộc các dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

- Công nghệ sinh học:

- Chăn nuôi:

- Công nghệ thực phẩm:

- Kế toán:

- Nông học:

- Thú y:

- Thủy sản:

- Viện KHNN Việt Nam:

03 hv

11 hv

09 hv

25 hv

25 sv

25 hv

15 hv

03 hv

* 9h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có học viên được trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 9h20: Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

Chiều thứ ba ngày 15/01/2019:

* 13h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa và các tân thạc sĩ thuộc các dưới đây có mặt để làm thủ tục ký nhận bằng.

- Quản lý đất đai:

92 hv

* 15h00: Ban Giám đốc, ban CTCT & CTSV, ban Chủ nhiệm các khoa có học viên được trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, các thầy, cô đến dự lễ phát bằng có mặt để tiến hành buổi lễ.

* 15h20: Trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ.

2/Địa điểm: Hội trường C - Nhà hành chính

Học viện thông báo để các tân thạc sĩ khoá 25 đợt 2 và các khóa khác (danh sách kèm theo) biết và đến nhận bằng đầy đủ.

Riêng đối với tân thạc sĩ chuyên ngành Phát triển nông thôn, Kinh tế nông nghiệp và Quản lý kinh tế xem thông báo ở Website của Khoa Kinh tế và PTNT.

Khi ký nhận bằng học viên phải xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh).

Học viên vắng mặt trong buổi lễ phát bằng (có lý do) sẽ nhận bằng tại ban Quản lý đào tạo (bàn số 9 - P121 Nhà hành chính) vào các  ngày  thứ 5 hàng tuần.

Các đơn vị chuẩn bị và tổ chức buổi Lễ trao Bằng theo Quy định số 1059/QĐ-NNH ngày 28/5/2013 của Hiệu trưởng (nay là Giám đốc).

          Ban Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo Quy định trên.                                                        

Nơi nhận:

- Các khoa có HV nhận Bằng;

- Ban CTCT&CTSV, CSVC&ĐT;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (5)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường (đã ký)