BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

Số: 278 /QĐ-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________


Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2016 - 2017


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 1026/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-TTg ngày 17/6/2015 cuả Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 52/QĐ-QKH ngày 12/01/2017 của Quỹ Khuyến học
Việt Nam về việc cấp học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2016 – 2017 cho 10 sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.   Cấp học bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm học 2016 – 2017 cho 10 sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó trong học tập, có thành tích học tập khá, giỏi và tu dưỡng đạo đức tốt.

Danh sách sinh viên nhận học bổng được ghi trong bản danh sách kèm theo

Mỗi suất học bổng trị giá:     5.634.000 đồng (tương đương 250 USD/suất)

Tổng số tiền học bổng:         56.340.000 đồng

                           (Năm mươi sáu triệu ba trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

 Điều 2. Kinh phí được trích từ nguồn tài trợ học bổng của Quỹ Khuyến học Việt Nam năm học 2016 – 2017.

Điều 3.  Trưởng Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Trưởng Ban Tài chính và Kế toán, Trưởng các Khoa và sinh viên có tên trong bản danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, CTCT&CTSV,dcdung05

KT.GIÁM ĐỐC

Phó Giám đốc


Phạm Văn Cường