BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

Số : 36 /TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

________________________


Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v đốc thu học phí học kì 1, năm học 2017–2018

đối với sinh viên hệ chính quy

 

Học kì 1, năm học 2017–2018, Học viện đã thực hiện thu tiền học phí của sinh viên chính quy đến ngày 02 tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, trong tháng 9 có nhiều sinh viên đăng ký bổ sung các học phần với khóa 62 (từ ngày 14/09 đến 16/09/2017) và đăng kí học ngoài giờ (đăng ký bổ sung từ ngày 05/09 đến 10/09/2017), nên một số sinh viên chưa kiểm tra học phí biến động do đăng kí bổ sung, hoặc nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản. Do vậy các sinh viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí. Để tạo điều kiện cho sinh viên được hoàn thành học phí trong học kì 1, năm học 2017 – 2018, Học viện cho phép những sinh viên còn nợ học phí tiếp tục được nộp học phí từ ngày 03/10/2017 đến 16 giờ ngày 20/10/2017.

Học viện đã cập nhật kết quả học phí đến hết ngày 02/10/2017. Sinh viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV).

Sinh viên thực hiện các bước sau:

1. Sinh viên kiểm tra số tiền học phí nợ còn phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV) (học phí này chưa bao gồm khoản học phí của các học phần kỹ năng mềm do Trung tâm Kỹ năng mềm thông báo).

2. Trong thời gian từ ngày 03/10/2017 đến ngày 20/010/2017, sinh viên nộp tiền vào tài khoản của sinh viên được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương)

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp +  Số tiền duy trì tài khoản

Lưu ý: Hiện nay, Học viện thực hiện thu đồng thời học phí kì 1, năm  học 2017 -2018 và Trung tâm kỹ năng mềm thu học phí môn Kỹ năng mềm trên tài khoản của sinh viên. Do vậy, những sinh viên có đăng ký học môn Kỹ năng mềm (do Trung tâm kỹ năng mềm tổ chức), sinh viên phải nộp đủ học phí kì 1, 2017 – 2018 đăng ký trên hệ thống của Học viện (học phí tra cứu tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn, mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV, và nộp thêm tiền môn học kỹ năng mềm  vào tài khoản để đảm bảo việc hoàn thành học phí kỳ 1, 2017 - 2018 và các môn học khác.

Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản sinh viên chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí sinh viên nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà sinh viên đăng ký như in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của sinh viên (nếu sinh viên đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí , số tiền duy trì tài khoản  vẫn tồn tại trong  tài khoản của sinh viên ).

3. Cách thức tra cứu kết quả thu học phí : Sau mỗi đợt thu học phí, Học viện sẽ thông báo kết quả thu học phí của từng sinh viên tương ứng với số tiền đã thu. Để kiểm tra việc hoàn tất nộp học phí của mình, sinh viên có thể tra cứu thông tin theo địa chỉ webside http://www.daotao.vnua.edu.vn (mục Xem học phí và Nhập mã SV). Việc nộp học phí của sinh viên chỉ hoàn thành khi có thông tin chính thức từ Ngân hàng Vietinbank với Học viện và kết quả thu học phí sẽ được Học viện thông báo. Sinh viên cần cập nhật thường xuyên kết quả thu học phí từ trang cá nhân của sinh viên.

4. Hiện nay, Học viện chưa cập nhật được thông tin tài khoản của một số sinh viên do thông tin cá nhân trên thẻ ATM, thông tin chủ thẻ không đúng hoặc tài khoản đã bị đóng (có danh sách kèm theo). Để việc nộp học phí của sinh viên được hoàn tất, đề nghị những sinh viên thiếu thông tin tài khoản thông báo số tài khoản cho Ban Tài chính và Kế toán. Những sinh viên thông tin thẻ bị sai đề nghị đến làm việc với Ngân hàng Vietinbank để đính chính lại thông tin bị sai (địa điểm tại Phòng giao dịch của Ngân hàng Vietinbank đặt tại cổng Học viện). Sau khi làm việc với Ngân hàng có được thông tin chính xác, sinh viên thông báo lại cho Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 1, Phòng 108, Tầng 1 – Nhà Hành chính) trước ngày 15/10/2017. Học viện chỉ thu được học phí của những sinh viên này khi sinh viên thông báo số tài khoản cá nhân, và thông tin chính xác cho Ban Tài chính và Kế toán.

Sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và  thi kết thúc học phần Học kì 1, năm học 2017 – 2018 và không được đăng ký học phần  học kì 2, năm học 2017-2018. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những sinh viên này.

Đề nghị các khoa, Ban CTCT và CTSV, Đoàn Thanh niên Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể sinh viên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

             

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, CTCT&CTSV, Đoàn TN;

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng