\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n BAN CTCT VÀ CTSV

\r\n

\r\n ______________

\r\n

\r\n Số: 12 /TB-CTCT&CTSV

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n _______________

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập;

\r\n

\r\n trợ cấp xã hội; miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập

\r\n

\r\n Học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

\r\n

\r\n ______________________

\r\n

\r\n Căn cứ biên bản Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích học tập; trợ cấp xã hội; miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập và xét cấp học bổng, kinh phí mua sắm phương tiện, đồ dùng học tập trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 cấp Học viện, họp ngày 13/4/2016;

\r\n

\r\n Căn cứ đơn đề nghị của sinh viên và đề nghị của các Khoa,

\r\n

\r\n Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo Danh sách sinh viên (dự kiến) được hưởng các chính sách ưu đãi trong học kỳ 2 năm học 2015 – 2016.

\r\n

\r\n Cụ thể như sau:

\r\n

\r\n Sheet1: Danh sách sinh viên (dự kiến) được cấp học bổng khuyến khích học tập

\r\n

\r\n Sheet2: Danh sách sinh viên (dự kiến) được trợ cấp xã hội

\r\n

\r\n Sheet3: Danh sách sinh viên (dự kiến) được miễn, giảm học phí

\r\n

\r\n Sheet4: Danh sách sinh viên (dự kiến) được hỗ trợ chi phí học tập

\r\n

\r\n Sheet5: Danh sách sinh viên (dự kiến) là người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp học bổng, kinh phí mua sắm phương tiên, đồ dùng học tập. 

\r\n

\r\n Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên kính đề nghị các Khoa rà soát và thông báo cho sinh viên đối chiếu kiểm tra trước khi trình Ban Giám đốc xem xét quyết định.

\r\n

\r\n Thông tin phản hồi trực tiếp về Ban CTCT và CTSV (phòng 105 KTX A1 Sinh viên) chậm nhất vào 17 giờ 30 ngày 05/5/2016.

\r\n

\r\n Trân trọng cảm ơn./.

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - Các Khoa quản lý SV;          

\r\n

\r\n - Lưu CTCT&CTSV.

\r\n
\r\n

\r\n KT. TRƯỞNG BAN CTCT VÀ CTSV

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Dương Chí Dũng

\r\n
\r\n