BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số : 35/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

học kì 1 năm học 2018 – 2019 do còn nợ học phí

 

Học kì 1, năm học 2018 – 2019, Học viện đã có Thông báo số 35/TB-TCKT ngày 04/09/2018 về việc thông báo lịch thu tiền học phí sinh viên (SV) trong học kì 1 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 10/10/2018;

Thông báo số 33/TB-TCKT ngày 15/10/2018 về việc đốc thu học phí học kì 1 năm học 2018 - 2019, hạn nộp đến ngày 30/10/2018.  

Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 30/10/2018. Sinh viên cần tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://www.daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã SV. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://www.daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính và Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách học và thi kết thúc học phần trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019, không được đăng ký học phần cho học  kì 2 năm học 2018 - 2019.

 Để tạo điều kiện cho những SV còn nợ học phí (do đăng kí học ngoài giờ hành chính muộn, thiếu tiền duy trì tài khoản,...), có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần Học kì 1, năm học 2018 – 2019 và được đăng ký học phần  kì 2, năm học 2018 - 2019, Học viện cho phép SV được nộp học phí từ ngày 01/11/2018 đến 16 giờ ngày 14/11/2018. Sinh viên nộp tiền vào tài khoản của SV được mở tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Chương Dương, VietinBank Chương Dương). SV chú ý:

 Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số tồn nợ học phí còn phải nộp +  Số tiền duy trì tài khoản

 Số tiền duy trì tài khoản ≥ 50.000 đồng, nếu trong tài khoản SV chưa đủ để tồn tại số dư tài khoản, khi nộp học phí SV nộp thêm tiền để đảm bảo ngoài tiền học phí cần có thêm (ví dụ: 100.000 đồng, trong đó 50.000 đồng để tồn tại số dư tài khoản do Ngân hàng quy định, 50.000 đồng để đảm bảo cho các dịch vụ tài khoản mà SV đăng ký như tiền duy trì tài khoản hàng tháng (theo chính sách của ngân hàng), in sao kê tài khoản, dịch vụ vắn tin tài khoản qua điện thoại, ... các dịch vụ này Ngân hàng sẽ  trừ tiền tự động trên tài khoản của SV (nếu SV đăng ký dịch vụ). Sau khi Học viện thu học phí, số tiền duy trì tài khoản vẫn tồn tại trong tài khoản của SV ). Sinh viên cần kiểm tra cả các khoản nộp khác (học phí các môn kỹ năng mềm của Trung tâm Kỹ năng mềm, ...) để không ảnh hưởng đến số tiền nộp học phí.

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những SV còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong Học kì 1 năm học 2018 – 2019 và không được đăng ký học phần trong học  kì 2 năm học 2018 - 2019. Ngoài ra, hệ thống sẽ khóa thông tin của những SV này.

 Đề nghị tất cả SV còn nợ học phí thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

             

Nơi nhận :

- Như trên;

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV; 

- Các khoa chuyên môn;

- Đoàn Thanh niên Học viện;

- Lưu Ban TCKT. 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN 

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng