BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________

Số : 103 /HVN-TCKT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v cảnh báo sinh viên không được thi kết thúc học phần

học kì hè năm học 2015 – 2016 do còn nợ học phí

 

Học kì hè, năm học 2015 -2016, Học viện đã có Thông báo số 100/HVN-TCKT ngày 07/06/2016 về việc thông báo lịch thu tiền học phí đối với sinh viên trong học kì hè năm học 2015 – 2016. Thời gian sinh viên nộp tiền vào tài khoản từ 07/06/2016 đến 16 giờ ngày 01/08/2016.

Học viện đã cập nhật kết quả học phí hết ngày 01/08/2016. Sinh viên tra cứu kết quả học phí của mình tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn vào mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã sinh viên. Các thông báo liên quan đến học phí được đăng tải tại địa chỉ   http://www.vnua.edu.vn; http://daotao.vnua.edu.vn và mục thông báo của Ban Tài chính & Kế toán (http://www.vnua.edu.vn/phongban/tckt/).

Học viện thống kê toàn bộ số sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí tính đến ngày 02/08/2016 (Danh sách cảnh báo cấm thi do nợ học phí  kèm theo, sinh viên tra cứu danh sách kèm thông báo trên trang http://www.vnua.edu.vn; http://daotao.vnua.edu.vn ).

Theo quy định của Học viện những sinh viên còn tồn nợ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kỳ hè năm học 2015 – 2016 .

 Để tạo điều kiện cho những sinh viện còn nợ học phí, có nguyện vọng hoàn thành học phí, thi kết thúc học phần kì hè, năm học 2015 – 2016, Học viện cho phép sinh viên được nộp học phí từ ngày 02/08/2016 đến 16 giờ ngày 08/08/2016 (cách thức nộp, sinh viên thực hiện như trước đây theo hướng dẫn tại Thông báo số 100/HVN-TCKT ngày 07/06/2016).

Sau thời gian trên, Học viện sẽ không giải quyết việc thu học phí của những sinh viên còn chưa hoàn thành học phí. Sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kỳ hè năm học 2015 – 2016 .

Đề nghị tất cả sinh viên có tên trong danh sách trên thực hiện theo đúng nội dung thông báo này.

Nơi nhận :

- Như trên

- Ban QLĐT, Ban CTCT&CTSV; -

- Các khoa chuyên môn;

- Lưu Ban TC&KT.

 

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng