1. Tên bài báo: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo chỉ dẫn của Hồ Chí Minh

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Tạ Quang Giảng

3. Các tác giả bài báo: Tạ Quang Giảng

4. Năm xuất bản: 2012

5. Tên tạp chí: Văn hóa nghệ thuật  trong nước

6. Tóm tắt nội dung: Hồ Chí Minh không chỉ quan tâm đến giáo dục, Người còn khai sinh một nền giáo dục mới, toàn diện với kỳ vọng "đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái" sánh vai cùng bạn bè quốc tế. Hơn 40 năm kể từ ngày Hồ Chí Minh qua đời, nhưng quan điểm và những chỉ dẫn của Người về giáo dục vẫn còn nguyên giá trị thiết thực trong tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

1. Tên bài báo: Innovative, comprehensive education as directed by Ho Chi Minh

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Tạ Quang Giảng

3. Các tác giả bài báo: Tạ Quang Giảng

4. Năm xuất bản: 2012

5. Tên tạp chí: Văn hóa nghệ thuật  trong nước

6. Tóm tắt nội dung: Ho Chi Minh is not only interested in education, he also gave birth to a new education, comprehensive with the expectation of "bringing the people of Vietnam into a wise people" alongside international friends. More than 40 years since the death of Ho Chi Minh, his views and instructions on education remain practically valuable in the process of fundamental reform, comprehensive education of the country.

 

1. Tên bài báo: Đô thị hóa và biến đổi gia đình nông thôn, nghiên cứu trường hợp tại xã Định Trung, Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Ngô Trung Thành  2. Nguyễn Thị Minh Khuê  3. Nguyễn Thị Diễn  4. Nguyễn Thị Lập Thu  5. Trần Thanh Hương

3. Các tác giả bài báo: Ngô Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Khuê, Nguyễn Thị Diễn, Nguyễn Thị Lập Thu, Nguyễn Thu Hà, Trần Thanh Hương

4. Năm xuất bản: 2012

5. Tên tạp chí: Khoa học và Phát triển

6. Tóm tắt nội dung: Bài viết phân tích ảnh hưởng của đô thị hóa tới biến đổi gia đình ở nông thôn hiện nay. Đô thị hóa đã làm thay đổi số lượng thành viên, tính chất các mối quan hệ và cách thức giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình.

1. Tên bài báo: Urbanization and transformation of rural families, case study in Dinh Trung commune, Vinh Yen Vinh Phuc

2. Tác giả thuộc Học viện: 1. Ngô Trung Thành  2. Nguyễn Thị Minh Khuê  3. Nguyễn Thị Diễn  4. Nguyễn Thị Lập Thu  5. Trần Thanh Hương

3. Các tác giả bài báo: Ngô Trung Thành, Nguyễn Thị Minh Khuê, Nguyễn Thị Diễn, Nguyễn Thị Lập Thu, Nguyễn Thu Hà, Trần Thanh Hương

4. Năm xuất bản: 2012

5. Tên tạp chí: Khoa học và Phát triển

6. Tóm tắt nội dung: The paper analyzes the effects of urbanization on family change in rural areas today. Urbanization has changed the number of members, the nature of relationships, and the way in which they communicate with family members.