Tên Chương trình
/Dự án

Nhà tài trợ

Thời gian bắt đầu

Thời gian kết thúc

Chủ nhiệm Chương trình/ Dự án

Dự án thành phần “Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

Thuộc dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học - SAHEP

Ngân hàng thế giới

2019

2022

Giám đốc Học viện: Nguyễn Thị Lan

Mục tiêu tổng quát

Nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và khu vực, đồng thời phục vụ đắc lực công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông nghiệp, và tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu cụ thể

Mục tiêu 1: Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành;

Mục tiêu 2: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và khu vực;

Mục tiêu 3: Tăng cường quản trị đại học, thực hiện hiệu quả tự chủ đại học;

Mục tiêu 4: Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo và quản trị đại học.

Các hoạt động chính

Tiến hành một loạt các hoạt động nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu, đào tạo và quản trị đại học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông qua việc, không kể những hoạt động kèm theo khác,: (a) xây dựng các tòa nhà mới trong khuôn viên hiện có của trường nhằm cải thiện môi trường nghiên cứu và giảng dạy; (b) nâng cấp thiết bị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý thể chế; (c) cung cấp hỗ trợ tăng cường năng lực nghiên cứu, giảng dạy và quản lý thể chế; (d) cung cấp hỗ trợ hoạt động kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo theo chuẩn khu vực hoặc quốc tế; (e) cung cấp về đào tạo bồi dưỡng giảng viên và nghiên cứu viên; (f) cung cấp về các khoản tài trợ nghiên cứu và khoản hỗ trợ tài chính cho sinh viên; và (g) cung cấp hỗ trợ quản lý Dự án