HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 31/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Kết quả tuyển chọn ứng viên dự tuyển

Khóa học hè tại Đại học Jiangnan - Trung Quốc

 

Theo Thông báo số 28/TB-HTQT ngày 24/5/2019 về việc mời dự tuyển học bổng Alliance khóa học hè tại Đại học Jiangnan - Trung Quốc, Ban Hợp tác quốc tế đã nhận hồ sơ của các ứng viên sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã số SV

Lớp

Khoa

1

Nguyễn Hồng Minh

31/3/1998

610847

K61CNSTHA

Công nghệ thực phẩm

2

Lê Đại Dương

20/11/1998

611114

K61CNTPC

Công nghệ thực phẩm

Sau khi xem xét đơn dự tuyển, Ban tổ chức Khóa học hè Đại học Jiangnan - Trung Quốc nhất trí tiếp nhận các sinh viên có tên nêu trên dự tuyển chương trình.

Các sinh viên trên liên hệ Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P.228 Nhà Hành chính, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) để được cập nhật các thông tin từ phía bạn.

Nơi nhận:

- Khoa CNTP;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

 

 

Nguyễn Việt Long