1. Tên luận án: Nghiên cứu cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng

2. Thông tin về nghiên cứu sinh

Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Cường

Năm nhập học: 2009                Năm tốt nghiệp: 2015

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển       Mã số:  62 3101 05

Chức danh khoa học, học vị và tên người hướng dẫn: GS.TS Phạm Vân Đình

Cơ sở đào tạo: Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

3. Giới thiệu về luận án

Mặc dù đã có nhiều chủ trương, chính sách phát triển, hỗ trợ ngư dân nhưng sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, thiếu tính bền vững. Với mục tiêu giúp ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng cải thiện sinh kế; trên cơ sở vận dụng, kế thừa lý thuyết sinh kế, khung sinh kế bền vững trước đó, luận án đã xây dựng khung sinh kế bền vững trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển. Từ việc phân tích, đánh giá thực trạng nguồn lực sinh kế; môi trường dễ bị tổn thương; tổ chức, định chế, chính sách; các chiến lược, kết quả và các nhân tố ảnh hưởng đến cải thiện sinh kế của ngư dân, luận án đã đưa ra hệ thống năm nhóm giải pháp chủ yếu để cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển thành phố Hải Phòng.

4. Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

- Hệ thống hóa, làm sáng tỏ và phát triển các vấn đề lý luận về sinh kế, sinh kế bền vững trong khai thác hải sản của ngư dân; đưa ra khái niệm đầy đủ về sinh kế, cải thiện sinh kế đối với ngư dân trong khai thác hải sản; xây dựng khung sinh kế bền vững trong khai thác hải sản đối với ngư dân vùng ven biển.

- Đánh giá thực trạng về nguồn lực sinh kế của ngư dân, trong đó nguồn lực về con người và tài chính có vai trò quan trọng, quyết định việc tiếp cận và sử dụng các nguồn lực khác; môi trường dễ bị tổn thương, trong đó biến động giá cả, cạnh tranh khai thác, tranh chấp chủ quyền Biển Đông, biến đổi khí hậu… là những nhân tố tác động tiêu cực đến sinh kế của ngư dân; Tổ chức, định chế, chính sách về phát triển khai thác hải sản, hỗ trợ, cải thiện sinh kế cho ngư dân còn nhiều bất cập.

- Để cải thiện sinh kế trong khai thác hải sản đối với ngư dân Hải Phòng trong thời gian tới, cần thiết phải thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp: cải thiện môi trường dễ bị tổn thương, các nguồn lực, chiến lược sinh kế; nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước về quản lý biển đảo, khai thác hải sản; rà soát, hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách phát triển khai thác hải sản, hỗ trợ, cải thiện sinh kế cho ngư dân. 

*/Nội dung chi tiết xem trong tệp đính kèm