HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

Số: 23/HVN-CTCT&CTSV

V/v xét cấp học bổng Vietinbank

năm học 2018-2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2018

 

 

Kính gửi:

Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ thông báo về học bổng thường niên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Chương Dương về việc cấp học bổng năm học 2018-2019 cho sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, mỗi suất học bổng trị giá 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn). Nội dung cụ thể như sau:  

* Đối tượng nhận học bổng Vietinbank: Sinh viên thủ khoa của các Khoa bằng điểm thi THPTQG năm 2018 hoặc xét điểm học bạ (do các Khoa lựa chọn)

* Số lượng: 01 sinh viên

* Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

- 01 Đơn xin Học bổng;

- 01 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;

- 01 Photo Chứng minh thư nhân dân;

Ban CTCT&CTSV kính đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa căn cứ kết quả điểm trúng tuyển Đại học năm 2018 để xét chọn sinh viên đủ tiêu chuẩn nhận học bổng. Danh sách sinh viên đề nghị nhận học bổng Vietinbank các Khoa lập theo mẫu đính kèm gửi về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên trước 10h00 thứ 5 ngày 20/9/2019.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: CTCT&CTSV, Tmduc(5).

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

 

Vũ Văn Tuấn