Xuất xứ: Đề tài cấp Bộ mã số B2006–11– 39 và B2006–11– 39.

Mô tả: Xử lý nhiệt và cồn trong quá trình dấm chín sau thu  hoạch  sẽ cải thiện chất lượng cảm quan và chất lượng dinh dưỡng cho quả hồng: Hậu vị chát giảm đến ngưỡng không phát hiện, độ cứng tăng, hàm lượng beta– carotene/ carotenoid tổng số tăng.  

Ứng dụng: Quy mô nhỏ (1–2 tấn quả/ mẻ).