BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số:2038/CV- HVN
V/vGóp ý dự thảo các Quy định quy chế về Thông tin - Thư viện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc,

____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị trong Học viện

Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14 của Quốc hội, ngày 21/11/2019; Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định Tiêu chuẩn Thư viện cơ sở giáo dục đại học, có hiệu lực từ ngày 01/9/2023.

Căn cứ nội dung, thời gian ban hành văn bản và thực tế yêu cầu đối với hoạt động Thông tin - Thư viện trong giai đoạn mới, Trung tâm Thông tin - Thư viện (TT-TV) Lương Định Của đã bổ sung, chỉnh sửa và dự thảo mới các quy định, quy chế gồm: Quy định khai thác và sử dụng Thông tin – Tài liệu Thư viện, Quy chế Hoạt động Thông tin – Thư viện (ban hành 2018); Quy định Thu thập, Quản lý và sử dụng tài liệu nội sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (dự thảo mới).

Ban giám đốc yêu cầu lãnh đạo các đơn vị phổ biến đến toàn thể cán bộ viên chức, người lao động trong đơn vị và cho ý kiến góp ý đối với các dự thảo quy định, quy chế nói trên. Bản tổng hợp ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Trung tâm Thông tin- Thư viện Lương Định Của đến hết 17h, ngày 17/11/2023, (bản điện tử gửi qua email: ptmai@vnua.edu.vn).  File dự thảo các văn bản QĐ, QC download tại đây:

-   Quy định khai thác và sử dụng Thông tin – Tài liệu Thư viện.

-   Quy chế Hoạt động Thông tin – Thư viện.

-   Quy định Thu thập, Quản lý và sử dụng tài liệu nội sinh của Học viện NNVN

 Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu VT, TV.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường