BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Số:855/HVN - NXB
V/v: góp ý cho quy định quản lý văn bằng, chứng chỉ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2023

 

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trực thuộc học viện

Giám đốc học viện đề nghị trưởng các đơn vị đọc và cho ý kiến góp ý, xây dựng quy định cho bản dự thảo quản lý văn bằng, chứng chỉ của học viện Nông nghiệp Việt Nam (file đính kèm).

Nội dung góp ý sẽ được Nhà xuất bản tiếp thu, tổng hợp trình Giám đốc xem xét quyết định và ban hành. Các đơn vị chức năng, khoa chuyên môn góp ý bằng văn bản (có chữ ký của lãnh đạo) và sửa trực tiếp vào dự thảo (nếu cần). Bản cứng gửi về ô văn thư Nhà xuất bản Học viện, bản mềm gửi về mail Nxb@vnua.edu.vn., trước ngày 30 tháng 05 năm 2023

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Học viện (để b/c);
- Lưu VT, NXB Lan (2)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Phạm Văn Cường