BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số:158/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 67

 

Căn cứ Quyết định số 2021/QĐ-HVN ngày 29/04/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học theo phương thức tín chỉ.

Căn cứ đề nghị của Trưởng các Khoa thuộc Học viện.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo chỉ tiêu xét tuyển vào các chuyên ngành khoá 67 như sau:

STT

Tên ngành

Tên chuyên ngành

Chỉ tiêu

Đối tượng xét tuyển

1

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

24

Sinh viên các lớp Khoa học cây trồng khóa 67

2

Chọn giống cây trồng

24

3

Khoa học cây dược liệu

24

4

Kỹ thuật điện

Hệ thống điện

15

Sinh viên các lớp Kỹ thuật điện khóa 67

5

Điện công nghiệp

16

6

Kỹ thuật cơ khí

Cơ khí chế tạo máy

30

Sinh viên các lớp Kỹ thuật cơ khí khóa 67

7

Cơ khí thực phẩm

22

8

Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

240

Sinh viên các lớp Công nghệ thông tin khóa 67

9

Công nghệ phần mềm

240

10

Hệ thống thông tin

200

11

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

Mạng máy tính

40

Sinh viên các lớp Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu khóa 67

12

Truyền thông

25

13

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

163

Sinh viên các lớp Công nghệ thực phẩm khóa 67

14

Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

60

15

Kế toán

Kế toán kiểm toán

273

Sinh viên các lớp Kế toán khóa 67

16

Kế toán

550

17

Kinh tế

Kinh tế

120

Sinh viên các lớp Kinh tế khóa 67

18

Kinh tế phát triển

31

19

Kinh tế đầu tư

Kinh tế đầu tư

45

Sinh viên các lớp Kinh tế đầu tư khóa 67

20

Kế hoạch và đầu tư

25

21

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

240

Sinh viên các lớp Quản trị kinh doanh khóa 67

22

Quản trị marketing

190

23

Quản trị tài chính

57

Nguyên tắc xét tuyển: Căn cứ điểm trung bình chung học kỳ I năm học 2022-2023 để xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Sinh viên thuộc đối tượng xét tuyển nhưng không trúng tuyển vào học chuyên ngành đã đăng ký theo nguyện vọng 1 sẽ được xét đến các nguyện vọng tiếp theo.

Giám đốc Học viện đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Ban cán sự các lớp có đối tượng xét tuyển nêu trên phổ biến thông báo này để sinh viên lựa chọn học một trong các chuyên ngành đã nêu và viết phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm); Ban cán sự các lớp thu phiếu đăng ký dự tuyển của sinh viên và nộp về Bàn số 3 - ban Quản lý đào tạo của Học viện trước ngày 10/03/2023.

 

Nơi nhận:

- Các Khoa, sinh viên;

- Lưu QLĐT, VT,TH(20).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

 

GS.TS. Phạm Văn Cường