BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 70/HVN-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v xác nhận thu nhập, số thuế thu nhập cá nhân năm 2023

                                                                                      

Kính gửi:     - Trưởng các đơn vị

                    - Cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Học viện

 

Căn cứ Luật Quản lý thuế (Luật số 38/2019/QH14) và Nghị định số  126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thực hiện kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023. Do vậy, Học viện thông báo tới các đơn vị và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) như sau:

Ban Tài chính và Kế toán (TCKT) gửi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2023” của tất cả CBVC&NLĐ (gồm CBVC&NLĐ có phát sinh và không phát sinh thuế TNCN), qua địa chỉ Email dùng để gửi Phiếu lương. Trên mỗi “Phiếu thu nhập - Tính thuế năm 2023” thể hiện chi tiết từng khoản thu nhập phát sinh được tổng hợp từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023.

Học viện đề nghị CBVC&NLĐ kiểm tra lại thông tin thu nhập của mình và gửi thông tin phản hồi về Ban TCKT (nếu có điều chỉnh hoặc sai sót). Thời gian nhận thông tin phản hồi từ ngày 12/01/2024 đến hết ngày 22/01/2024, tại Ban TCKT (Bàn số 1) hoặc tại địa chỉ Email nttdung@vnua.edu.vn, tqtrung@vnua.edu.vn. Sau thời gian trên, Học viện sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2023 với Cục thuế thành phố Hà Nội (mọi sự điều chỉnh thông tin thu nhập sau ngày 22/01/2024 đều không được chấp nhận).

Đề nghị Trưởng các đơn vị truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể CBVC&NLĐ trong đơn vị và triển khai thực hiện trong đơn vị theo đúng quy định pháp luật về thuế TNCN để Học viện thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNCN năm 2023 với Cục thuế thành phố Hà Nội theo quy định của Nhà nước.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc (để b/c);

- Trưởng các đơn vị (để triển khai);

- CBVC&NLĐ (để t/h)

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TCKT

 

 

 

 

Trần Quang Trung