HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TT DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC

________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Số: 12/TB - TTDVTH

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động hợp đồng

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Công văn số 474/HVN-TCCB ngày 09/11/2023 của Ban Tổ chức cán bộ về việc tuyển dụng lao động hợp đồng vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Trường học, cụ thể như sau:

I. Các Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

-  Phụ trách nhóm Cảnh quan và Môi trường: 01 người

-  Lao động chăm sóc, cắt tỉa cây, cắt cỏ: 02 người

-  Nhân viên quản lý nhà ở Ký túc xá: 01 người

II. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, quốc tịch, trong và ngoài tuổi lao động, được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

1. Là người mang quốc tịch Việt Nam, cư trú ở Việt Nam hoặc có quốc tịch nước ngoài nhưng cư trú hợp pháp ở Việt Nam;

2. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ sức khoẻ, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực dự tuyển để đảm nhận nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu từng vị trí việc làm;

6. Đối với vị trí phụ trách nhóm Cảnh quan và Môi trường yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Khoa học cây trồng, có kinh nghiệm trong lĩnh vực cây trồng và cảnh quan. Chăm chỉ, sức khỏe tốt.

7. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển nêu rõ lý do và nguyện vọng cụ thể..

2. Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng và chứng chỉ (có công chứng nếu có).

4. Giấy chứng nhận sức khỏe không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

 Lưu ý: bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại).

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 13/11/2023 - 29/11/2023.

- Hình thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại phòng 110 – KTX C3 - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ Trường học - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

-  Số điện thoại: 093.5152369 (Ông Nguyễn Anh Tuấn)

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT

 

 

TT DỊCH VỤ TRƯỜNG HỌC

 

 

Nguyễn Thanh Hải