HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

VĂN PHÒNG HỌC VIỆN

_____________

Số: 177 /TTr -VPHV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 31 tháng  08 năm 2023

                 

THÔNG BÁO

V/v tuyển dụng lao động hợp đồng cho Văn phòng Học viện

------------------------------------------

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại Tờ trình số 324/TTr-TCCB ngày 25/07/2023 của Trưởng ban Tổ chức cán bộ và Thông báo số 375/HVN-TCCB ngày 31/08/2023 của Ban Tổ chức cán bộ về tuyển dụng lao động hợp đồng, Văn phòng Học viện thông báo tuyển dụng 02 lao động hợp đồng làm nhiệm vụ lái xe cụ thể như sau:

1.Các vị trí tuyển dụng:

 - Vị trí 1: 01 Lái xe vận hành xe 29 chỗ

-  Vị trí 2: 01 lái xe vận hành xe bán tải

2. Tiêu chuẩn:

- Là nam giới công dân Việt Nam, có độ tuổi tuổi từ 22 đến dưới 50, có kinh nghiệm lái xe;

- Có nhân thân tốt; Có lý lịch rõ ràng;

 - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có bằng lái xe phù hợp vị trí tuyển dụng.

3.  Lương và các chế độ khác: Theo quy định hiện hành của Học viện.

4. Hồ sơ dự tuyển bao gồm:

-    Đơn xin việc

-    Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương (trong vòng 6 tháng);

-     Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (nếu có); bản sao bằng lái xe;

-    Bản sao giấy khai sinh;

-    Bản photo Căn cước công dân;

-    Giấy khám sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền;

-    02 ảnh 4x6 (chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây)  

Thời gian nhận hồ sơ:  Từ ngày 31/8/2023 đến 17h00’ ngày 22/09/2023 (trong giờ hành chính, hồ sơ không trả lại)

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng 113, Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

 Liên hệ: chuyên viên Nguyễn Hoàng Yến, số điện thoại: 0963797288.

 

Nơi nhận:

- Ban TCCB;

-Tổ thư ký (đang website)

- Lưu VPHV.

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Công Tiệp