BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

Số:2112 /HVN – CTCT&CTSV

V/v triển khai cho CBVC và sinh viên đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2022

 

Kính gửi: Lãnh đạo các đơn vị

                                       

Căn cứ công văn số 218/UBND ngày 28 tháng 10 năm 2022 của UBND thị trấn Trâu Quỳ về việc rà soát tiêm vaccine phòng COVID-19 liều bổ sung, nhắc lại lần 2 cho cán bộ, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Để bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, viên chức, người học và nâng cao miễn dịch trong cộng đồng, Trạm Y tế Học viện phối hợp với Trạm Y tế thị trấn Trâu Quỳ tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho CBVC, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam theo kế hoạch như sau:

o   Thời gian: Sáng thứ Hai, ngày 07/11/2022 (Từ 8h00 đến 11h30)

o   Địa điểm: Trạm Y tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Để có phương án chủ động trong việc chuẩn bị vaccine, Giám đốc Học viện yêu cầu các lãnh đạo các đơn vị triển khai thông tin tới CBVC, sinh viên chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ vaccine (4 mũi) thực hiện đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 theo đường link sau: https://forms.gle/R5qjY6AYXrbpWiuS8 (từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 04/11/2022).

Thông tin chi tiết về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 vui lòng liên hệ: Trạm Y tế Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bs. Hoàng Thị Liễu – Phó Trạm trưởng, SĐT: 0983.846.628).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, YT, CTCT&CTSV.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Vũ Ngọc Huyên