HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 04/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2024

 

THÔNG BÁO

 V/v Trao đổi sinh viên học kỳ Thu NH 2024-2025

 tại Đại học Ryukyus - Nhật Bản

 

Đại học Ryukyus – Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên - Ryukyus International Student Exchange Program (RISE Program) học kỳ Thu năm học 2024-2025 tại Nhật Bản. Sinh viên có cơ hội nhận học bổng JASSO hoặc học bổng của ĐH Ryukyus để tham gia chương trình.

1. Tiêu chuẩn dự tuyển

- Trường đại học cử sinh viên có quan hệ đối tác với ĐH Ryukyus hoặc là thành viên của UMAP hoặc ISEP;

- Là sinh viên chính quy đã hoàn thành năm học thứ nhất tại trường đại học cử đi hoặc trúng tuyển là sinh viên sau đại học. Sinh viên cao đẳng phải là sinh viên năm cuối;

- Sinh viên kết thúc chương trình trao đổi tại Đại học Ryukyus trở về nước tiếp tục học tập ít nhất 01 học kỳ tại Trường cử đi;

- Sinh viên thành thạo tiếng Nhật theo trình độ được quy định cho từng khóa học.

2. Lịch học

Kỳ học thu:

- Tháng 10 - tháng 3 (học kỳ thu, nửa năm)

- Tháng 10 - tháng 9 (học kỳ thu và xuân, một năm)

3. Thông tin chi tiết chương trình và hồ sơ dự tuyển

- Sinh viên tham khảo: https://ges.skr.u-ryukyu.ac.jp/future-students/program/rise/

4. Thời hạn dự tuyển: Nộp hồ sơ dự tuyển điện tử muộn nhất thứ sáu, ngày 31/3/2024 (đối với kỳ học Thu).

5. Liên hệ và nộp hồ sơ:

- Tham khảo tại địa chỉ website nêu trên hoặc liên hệ giải đáp về chương trình: Haruna KYAN (Ms.), Richiko IREI (Ms.), Global Education Section, University of the Ryukyus, 1 Senbaru, Nishihara, Okinawa, 903-0213, JAPAN, Phone: +81-98-895-8096 / Fax: +81-98-895-8826, Email: inbound@acs.u-ryukyu.ac.jp, Office Hours: 8:30 - 17:15 giờ Nhật Bản, các ngày trong tuần (không bao gồm giờ nghỉ trưa: 12:00 - 13:00);

- Nộp hồ sơ: Sinh viên chuẩn bị hồ sơ dự tuyển điện tử dưới dạng 01 folder mang họ tên sinh viên gồm các tài liệu sau: 1) form 1 (định dạng pdf mềm, không scan), 2) form 2-5 (scan màu, định dạng pdf), 3) đơn đề nghị cấp COE để định dạng file excel và các file scan màu định dạng pdf khác (nếu có), tổng dung lượng hồ sơ < 10MB hoặc đường link tải file qua Google Drive. Hồ sơ được gửi đến Ban Hợp tác quốc tế, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024.62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất thứ hai, ngày 25/3/2024. Trong vòng 01 tuần kể từ sau ngày hết hạn nộp hồ sơ dự tuyển mà không nhận được thư xác nhận của ĐH Ryukyus, sinh viên cần thông báo cán bộ phụ trách của Học viện liên hệ phía bạn để kiểm tra thông tin.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

rise-flyer-2024-2025.pdf

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long