HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ

_________

 Số: 174/TB-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2023

   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Thực hiện công văn số 2031/HVN-TCCB ngày 06/11/2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển dụng nghiên cứu viên, giảng viên nghiên cứu xuất sắc, Trạm Y tế thông báo tuyển dụng các vị trí cụ thể như sau:

1. Các vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

-  Bác sĩ đa khoa: 01 chỉ tiêu

-  Bác sĩ y học cổ truyền: 01 chỉ tiêu

-  Bác sĩ phục hồi chức năng: 01 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển dụng

Ứng viên có trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, có chứng chỉ hành nghề theo đúng vị trí được tuyển dụng.

3. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trong tuổi lao động, được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

1. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

2. Có đơn đăng ký dự tuyển;

3. Có lý lịch rõ ràng;

4. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

5. Có đủ văn bằng, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

6. Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu từng vị trí việc làm;

7. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân dự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển nêu rõ lý do và nguyện vọng làm vị trí bác sĩ nào tại Trạm Y tế của Học viện.

2. Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao văn bằng và kết quả học tập, chứng chỉ hành nghề (có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật ra tiếng Việt và phải có xác nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng).

5. Tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày ban hành Thông báo tuyển dụng đến hết ngày 25/12/2023.

- Hình thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại phòng 110 Trạm Y tế - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Thông tin liên hệ

Địa chỉ: phòng 110 Trạm Y tế - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Số điện thoại: 0982.100.970 (Cô Lê Thị Nhị Hà).

Lưu ý: bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại).

         

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu YT.

TRƯỞNG TRẠM

(Đã ký)

 

 

BSCKI. Vũ Văn Cường