BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 ______________

Số: 254/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

(V/v trả bằng và hồ sơ gốc cho sinh viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chính quy

 công nhận tốt nghiệp tháng 01/2020)

 

Hiện nay do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Thực hiện Chỉ thị số 10-/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 và căn cứ tình hình thực tế cũng như nhu cầu của sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo cho các sinh viên (danh sách đính kèm ) được công nhận tốt nghiệp tháng 01/2020 về nhận bằng và hồ sơ theo lịch dưới đây:

Thời gian: ngày 06/03/2020, tại Giảng đường Nguyễn Đăng

Địa điểm:

- Nhận bằng tốt nghiệp: Tầng 1 - Giảng đường Nguyễn Đăng

- Nhận hồ sơ (học bạ, bằng THPT): Phòng 104 - Nhà hành chính

- Nhận sổ đoàn: P117 - Nhà hành chính

Sáng thứ 6 ngày 06/03/2020:

* 7h30: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư, tân cử nhân, tân bác sĩ thú y các bậc cao đẳng và đại học của các khoa dưới đây có mặt để làm thủ tục ký và nhận bằng.

Tên khoa

Số lượng sinh viên

Địa điểm nhận bằng

- Công nghệ sinh học:

- Cơ điện:

- Kinh tế & PTNT:

- Môi trường:

- Sư phạm và NN:

- Thú y:

- Thủy sản:

21 sv

20 sv

94 sv

35 sv

02 sv

338 sv

04 sv

NĐ102

NĐ102

NĐ103

NĐ104

NĐ104

NĐ105-NĐ106

NĐ104

 

Chiều thứ sáu ngày 06/03/2020:

* 13h00: Trợ lý đào tạo, chuyên viên các khoa, các tân kỹ sư và tân cử nhân bậc cao đẳng và đại học của các khoa dưới đây có mặt để làm thủ tục ký và nhận bằng.

Tên khoa

Số lượng sinh viên

Địa điểm nhận bằng

- Chăn nuôi:

- Công nghệ thông tin:

- Công nghệ thực phẩm:

- Kế toán & QTKD:

- Lý luận CT&XH:

- Nông học:

- Quản lý đất đai:

109 sv

28 sv

26 sv

79 sv

33 sv

135 sv

95 sv

NĐ102

NĐ103

NĐ103

NĐ104

NĐ103

NĐ105

NĐ106

 

Sinh viên khi đến ký nhận bằng và hồ sơ bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế (hoặc khẩu trang thông thường) để phòng chống dịch.

Những sinh viên bị tạm hoãn trao bằng tốt nghiệp phải hoàn thiện thủ tục thanh toán ra trường theo quy định, có xác nhận của các đơn vị có liên quan.

Sinh viên nhờ người thân lấy hộ bằng phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được nhận bằng và người được ủy quyền.

Sinh viên vắng mặt trong ngày trả bằng trên sẽ được trao bằng khi có thông báo.

Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý đến đúng giờ để thực hiện nhiệm vụ theo thông báo trên.                 

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Sinh viên tốt nghiệp tháng 01/2020

- Các khoa có SV nhận Bằng;

- Lưu: QLĐT, VPHV, NAT (4)

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Phạm Văn Cường