BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 72 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v trả bằng cho học viên cao học

được công nhận tốt nghiệp tháng 5, 8 và 10 năm 2021

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch phát bằng thạc sĩ cho các học viên cao học được công nhận tốt nghiệp tháng 5, 8 và tháng 10 năm 2021 về nhận bằng như sau:

1.     Thời gian:

Ngày

Buổi

Khoa

Ca nhận

19/01/2022

Thứ 4

Sáng

Khoa Nông học

08h00

Khoa Kinh tế và PTNT

10h00

Khoa kế toán và QTKD

10h00

Khoa Thú y

10h00

Chiều

Khoa Chăn nuôi

13h30

Khoa Thủy sản

13h30

Công nghệ sinh học

13h30

Công nghệ thông tin

15h00

Khoa Công nghệ thực phẩm

15h00

20/01/2022

Thứ 5

Sáng

Khoa Tài nguyên và Môi trường

08h00

(Ghi chú: Học viên tra cứu danh sách nhận bằng theo link đính kèm)

2.     Địa điểm: Phòng 111 – Giảng đường B

3.  Yêu cầu đối với học viên về nhận bằng

- Có giấy kết quả xét nghiệm RT - PCR âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ tính đến thời điểm có mặt tại Học viện nhận bằng tốt nghiệp, quét mã QR Code tại chốt kiểm dịch theo yêu cầu.

- Không đến từ vùng cam và vùng đỏ theo quy định phân loại cấp độ dịch; Không có một trong các triệu chứng như: sốt, ho, đau họng, khó thở, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác hoặc khứu giác.

- Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

- Thường xuyên cập nhật thông tin các vùng dịch trên website của Bộ Y tế, yêu cầu và quy định về phòng chống dịch của thành phố Hà Nội và địa phương nơi cư trú.

Học viên khi đến ký nhận bằng bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế (hoặc khẩu trang thông thường) và khai báo y tế để phòng chống dịch.

Học viên nhờ người thân lấy hộ bằng phải có đầy đủ giấy tờ sau: Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương và giấy tờ tùy thân của người được nhận bằng và người được ủy quyền.

          Giám đốc yêu cầu Văn phòng Học viện, Trưởng các Khoa, Ban liên quan cử cán bộ thuộc đơn vị quản lý để thực hiện nhiệm vụ theo thông báo trên.                    

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Học viên tốt nghiệp tháng 5,8+10/2021;

- Các khoa có HV nhận Bằng;

- Lưu: QLĐT, VPHV, VKT (10).

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

GS. TS. Phạm Văn Cường