BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 870 /HVN-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức trao bằng tiến sĩ đợt tháng 5 năm 2023

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-HVN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao bằng tiến sĩ đợt tháng 5 năm 2023 cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng (danh sách kèm theo).

Thời gian:    8 giờ 00’ ngày 25 tháng 05 năm 2023

Địa điểm:    Hội trường C

                    Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Liên hệ:       Điện thoại: 024.62617614, Email: nvpho@vnua.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Thông báo trên website

- Lưu VT, QLĐT (3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường