BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 2163 /HVN-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức trao bằng tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2022

 

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-HVN ngày 25/5/2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức trao bằng tiến sĩ đợt tháng 11 năm 2022 cho nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và đã được cấp bằng (danh sách kèm theo ).

Thời gian:    8 giờ 00’ ngày 17 tháng 11 năm 2022

Địa điểm:    Hội trường C

                    Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Liên hệ:       Điện thoại: 024.62617614, Email: nvpho@vnua.edu.vn

 

 

Nơi nhận:

- Thông báo trên website

- Lưu VT, QLĐT, NP (3)

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

GS.TS. Phạm Văn Cường