HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2023

_______________

Số: 909 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 23 tháng05 năm 2023

 

 

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức thi tiếng anh đầu vào và xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ

đợt 2 năm 2023

 

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Quyết định số 5005/QĐ-HVN ngày 19/10/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 112/TB-HVN ngày 30/01/2023 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2023.

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2023 về kế hoạch thi tiếng anh đầu vào và xét tuyển trình độ thạc sĩ như sau:

1.     Thời gian: Từ 7h00 đến 17h30, ngày 28/05/2023

2.     Địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng - Học viện Nông nghiệp Việt Nam -

Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

3.     Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển (danh sách đính kèm);

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Cường