BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

Số: 260 /HVN-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh

cho sinh viên chính quy khóa 65

 

 Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên chính quy, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức thi phân loại xếp lớp trình độ tiếng Anh cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 65 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian và phòng thi: sinh viên xem tại file đính kèm;

2. Hình thức thi: trên máy tính với 3 kỹ năng Đọc, Viết, Nghe;

3. Kết quả thi dùng để phân loại, xếp lớp và miễn thi học phần:

- Điểm từ 0 – 64: sinh viên phải đăng ký học phần tiếng Anh 0 để đạt điều kiện học tiếng Anh 1;

- Điểm từ 65 – 89: Sinh viên đăng ký học từ tiếng Anh 1 (miễn thi học phần tiếng Anh 0);

- Điểm từ 90 – 100: Sinh viên đăng ký học từ tiếng Anh 2 (miễn thi học phần tiếng Anh 0 và tiếng Anh 1). Điểm tiếng Anh 1 được quy đổi tương ứng theo thang điểm 10 tại bảng sau:

TT

Điểm thi tiếng Anh đầu vào

Điểm quy đổi tương ứng

học phần tiếng Anh 1

1

90

4

2

91

5

3

92 – 93

6

4

94 – 95

7

5

96 – 97

8

6

98 – 99

9

7

100

10

4.                      Sinh viên cần lưu ý:

-  Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này và xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân/ giấy xác nhận là sinh viên (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

-  Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (Phòng 121, Nhà Hành chính) trước 11h00 ngày 16/11/2020.

Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa công khai Thông báo này để sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Trợ lý đào tạo các Khoa;

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (15).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

Nguyễn Quang Tự