HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

______________

Số: 13/TB-CTCT&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp học lại Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2019-2020

 

Căn cứ Kế hoạch số 939/KH-HVN ngày 22 tháng 7 năm 2019 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020” của Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ thông báo số 01/TB-CTCT&CTSV ngày 14 tháng 2 năm 2020 về việc thông báo kết quả học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020;

Căn cứ thông báo số 10/TB-CTCT&CTSV ngày 10 tháng 6 năm 2020 về việc tổ chức học lại Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019-2020,

Căn cứ kết quả sinh viên đã đăng ký học lại Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2019-2020, Ban CTCT&CTSV thông báo thời gian học chi tiết như sau:

v Sinh viên K64 (Danh sách)

Thời gian: 08h00 – 17h00 Thứ 7 ngày 04/7/2020

Địa điểm: Hội trường C

v Sinh viên các khoá còn lại

Nhóm 1: Sáng từ 08h00 – 11h30 Thứ 7 ngày 04/7/2020

(Danh sách tại link)

Nhóm 2: Chiều từ 13h30 – 17h00 Thứ 7 ngày 04/7/2020

(Danh sách tại link)

Địa điểm: Hội trường A

Đối với các sinh viên đang đi thực hành, thực tập không thể tham gia học đề nghị sinh viên gửi báo cáo lý do về Email: nguyensonctct@gmail.com.

Ban CTCT&CTSV trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn,

- Lưu CTCT&CTSV.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký)

Vũ Văn Tuấn