ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC TRƯỜNG

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HÀ NỘI

ĐẢNG ỦY HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

*

Số: 474 -CV/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết

 Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khoá XIII

 

Căn cứ Kế hoạch số 14-KH/BCSĐ và Hướng số 02-HD/BCSĐ ngày 16/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai tiếp nối đường truyền trực tiếp Hội nghị trực tuyến từ Bộ Nông nghiệp để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghi Trung ương 6 khoá XIII;

Thực hiện Giấy triệu tập số 45-GTT/BCSĐ ngày 25/11/2022 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng ủy Học viện thông báo kế hoạch tổ chức Hội nghị như sau:

1. Thời gian: từ 07h30 ngày 05/12/2022 – 11h30 ngày 07/12/2022.

2. Địa điểm: Hội trường C nhà Hành chính và tại các chi bộ (Online qua Zoom).

3. Thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ, Các Ban Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Chi ủy các Chi bộ, Trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện (bao gồm Trưởng đơn vị không phải là đảng viên), BCH Công đoàn Học viện, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Học viện. Trong đó:

- Học tập trung tại Hội trường C: Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Thường trực Hội đồng Học viện, Chủ tịch Công đoàn Học viện, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên, Chi ủy các chi bộ, Trưởng các đơn vị (Bao gồm các đồng chí không phải là đảng viên), BCH Công đoàn Học viện, BCH Đoàn Thanh niên, Ban Thư ký Hội sinh viên, Văn phòng Đảng ủy;

- Học online qua Zoom: toàn thể đảng viên Đảng bộ Học viện,

* Link Zoom tham dự (ID, mật mã):

Link tham gia Zoom Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6:   https://zoom.us/j/98988273275?pwd=K1BQeXdkR3Yvc3padG5acVZicDUvdz09  

(ID cuộc họp: 989 8827 3275 Mật mã: Hvnn2022)

4. Tài liệu học tập

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên);

- Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho cán bộ, đảng viên);

- Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng khóa XIII (Dùng cho đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân);

5. Quy định khi tham dự lớp học online

- Đặt tên: khi tham gia Zoom, người tham dự đặt tên theo cú pháp sau:

(1). Đối với đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Học viện:

STT_Họ và tên_ Tên Chi bộ/Đơn vị viết tắt”.

Trong đó: “STT” là số thứ tự của đảng viên trong danh sách do Văn phòng đảng uỷ gửi cho các chi bộ. (Ví dụ: 102_Nguyen Van A_KT&PTNT).

(2). Đối với người dự thuộc các thành phần khác (không có tên trong danh sách do VP đảng uỷ gửi các chi bộ) thì đặt tên theo cú pháp:

“Tên đơn vị viết tắt_Họ và tên” (Ví dụ: BCH ĐTN_Đo Thi K).

- Lưu ý: Người tham gia Hội nghị phải giữ gìn trật tự để không ảnh hưởng chung đến lớp học; ăn mặc lịch sự; bật camera và tắt mic trong suốt quá trình tham dự (chỉ bật mic khi báo cáo viên hoặc BTC mời phát biểu).

- Điểm danh:  Buổi sáng từ  7h20 – 8h15 và chiều từ 13h15’ đến 13h45’ các ngày từ 05 – 07/12/2022, Bí thư các chi bộ/ Lãnh đạo đơn vị và Trưởng các tổ chức đoàn thể báo cáo số lượng thành viên của chi bộ/ đơn vị tham dự Hội nghị về Ban tổ chức Hội nghị thông qua Văn phòng Đảng ủy (đ/c Vũ Thị Thanh Huyền, SĐT 0936 468 956) để tổng hợp báo cáo Đảng ủy Học viện, Đảng ủy Khối và BCS Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị và theo yêu cầu của Ban Cán sự Đảng bộ Nông nghiệp và PTNT, Hội nghị phải tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ và đảng  viên ở các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và sẽ tiến hành điểm danh, theo dõi trực tiếp hình ảnh đảng viên tham dự tại các điểm cầu qua màn hình, do vậy tại Hội trường C Đảng ủy Học viện yêu cầu các đồng chí thuộc thành phần tham dự offline đến đúng giờ và tham dự đầy đủ.

6. Làm bài thu hoạch

Các thành phần tham dự bắt buộc phải làm bài thu hoạch sau buổi học Nghị quyết. Hình thức làm bài kiểm tra trắc nghiệm online trên thiết bị công nghệ (điện thoại thông minh hoặc trên máy tính) trong thời gian 20 phút sau khi kết thúc phần trình bày của Báo cáo viên (Ban Tổ chức sẽ gửi link làm bài thu hoạch cho Bí thư các chi bộ trước thời gian làm bài). Kết quả đánh giá bài thu hoạch sẽ được thông báo về Chi bộ và báo cáo lên cấp trên theo quy định.

Để Hội nghị “Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khoá XIII” được diễn ra thành công theo kế hoạch, Đảng ủy Học viện yêu cầu các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ/ Trưởng các đơn vị, Trưởng các các tổ chức đoàn thể trong Học viện nghiêm túc triển khai và thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:

- ĐUK, BCS Đảng Bộ NN& PTNT (để b/c);

- BCH ĐB, các Ban ĐU (để c/đạo)

- Như kính gửi (để t/h);

- Lưu VPĐU.

T/M BAN CHẤP HÀNH

PHÓ BÍ THƯ THUÒNG TRỰC

 

 

Đã ký

 

Vũ Ngọc Huyên