\r\n  

\r\n
\r\n BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
\r\n

\r\n TRƯỜNG ĐH NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n Số:  87   /NNH-CT&SV

\r\n

\r\n V/v: Tổ chức đánh giá

\r\n

\r\n kết quả rèn luyện cho sinh viên                                                          Hà Nội, ngày 13  tháng 02  năm 2012

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Kính gửi: - Ban Chủ nhiệm các khoa;

\r\n

\r\n - Phòng Đào tạo;

\r\n

\r\n - Phòng Bảo vệ;

\r\n

\r\n - Trung tâm Dịch vụ trường học;

\r\n

\r\n - BCH Đoàn Thanh niên; Hội sinh viên trường.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Thực hiện Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc "Ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh sinh viên trong các trường Đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" và Quy chế kèm theo, để kịp thời cho công tác đánh giá và xét cấp học bổng kỳ I cho sinh viên, Ban Giám hiệu yêu cầu:

\r\n

\r\n 1. Các Phòng ban, Trung tâm, Đoàn TN, Hội SV Trường tổng hợp danh sách sinh viên được khen thưởng, sinh viên vi phạm kỷ luật học kỳ I năm học 2011 - 2012 gửi về các Khoa chuyên môn, trước ngày 20/02/2012.

\r\n

\r\n 2. Các Khoa chuyên môn chỉ đạo các lớp thực hiện quy trình đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên, tổ chức Hội đồng cấp Khoa xét điểm rèn luyện cho sinh viên. Kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên tổng hợp toàn khoa bằng File EXCEL theo mẫu thống nhất (thứ tự danh sách từ một đến hết, Phông chữ Time New Roman, chữ thường cỡ 12 pt), gửi về địa chỉpvdong@hua.edu.vn, bản in có đủ chữ ký gửi về phòng CTCT và CTSV tại Văn thư trường, trước ngày 10/03/2012.

\r\n

\r\n 3. Phòng CTCT & CTSV có nhiệm vụ tổng hợp, kiểm tra kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên toàn trường. Hội đồng đánh giá KQRL cấp trường dự kiến họp vào ngày 15/03/2012. Sau khi được Hội đồng cấp trường thông qua, kết quả điểm rèn luyện của sinh viên sẽ chuyển về các Khoa để làm căn cứ xét cấp học bổng và công tác thi đua khen thưởng.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Như trên;                                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n - Lưu VT-HC;

\r\n

\r\n - Lưu CT&SV. (Đã ký)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS. TS Nguyễn Xuân Trạch

\r\n