BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Vũ Thắng Phương với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng hợp lý đất đai vùng than tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Đỗ Nguyên Hải

TS. Võ Tử Can

Thời gian: 8h 30' ngày 06 tháng 12 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BANQUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng