BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trương Thu Loan với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp khuyến khích tích tụ, tập trung đất nông nghiệp phục vụ sản xuất hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9.85.01.03

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Hồ Thị Lam Trà

TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Thời gian: 8h 30' ngày 26 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải