BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Văn Quân với đề tài: “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9.62.01.15

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Trần Đình Thao

Thời gian: 8h 30' ngày 16 tháng 02 năm 2023
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải