BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Tô Thị Thùy Trang với đề tài: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 9 62 01 15

Dưới sự hướng dẫn của:

TS. Trần Văn Đức

PGS.TS. Nguyễn Thành Công

Thời gian: 8h 30' ngày 22 tháng 11 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải