BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phùng Huy Vinh với đề tài: “Phát triển bền vững chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9.31.01.05

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Ngô Thị Thuận

TS. Nguyễn Công Tiệp

Thời gian: 8h 30' ngày 20 tháng 12 năm 2023
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (5).

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2023

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải