BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Thị Hà với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý giá đất ở tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Dưới sự hướng dẫn của:

TS. Nguyễn Văn Quân

PGS.TS. Nguyễn Văn Trung

Thời gian: 8h 30' ngày 01 tháng 12 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NTT (5).

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải