BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Trường Vỹ với đề tài: “Giải pháp phát triển sản xuất điều bền vững trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hiền

Thời gian: 8h 30' ngày 15 tháng 03 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Đề nghị Quý vị khi tham dự thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

-  Không có triệu chứng mắc bệnh Covid-19.

-  Minh chứng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng.

-  Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình tham dự tại Học viện.

-  Thông tin tư vấn hỗ trợ thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 và đăng ký xét nghiệm RT-PCR (theo nhu cầu), liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo