BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Dũng với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, kỹ thuật nhân giống và trồng trọt cây bảy lá một hoa [Paris vietnamensis (Takht.) H.Li] tại Sa Pa, Lào Cai

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Dưới sự hướng dẫn của:

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

PGS.TS. Đoàn Thị Thanh Nhàn

Thời gian: 14h 00' ngày 30 tháng 01 năm 2024
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (2).

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2024

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Hải