BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Hoa với đề tài: “Nghiên cứu một số chỉ tiêu lâm sàng, phi lâm sàng, ứng dụng siêu âm chẩn đoán và điều trị bệnh viêm tử cung trên chó

Chuyên ngành: Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc

Mã số: 9 64 01 06

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Sử Thanh Long

PGS.TS. Trình Đình Thâu

Thời gian: 8h 30' ngày 17 tháng 03 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Đề nghị Quý vị khi tham dự thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

-  Không có triệu chứng mắc bệnh Covid-19.

-  Minh chứng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng.

-  Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình tham dự tại Học viện.

-  Thông tin tư vấn hỗ trợ thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 và đăng ký xét nghiệm RT-PCR (theo nhu cầu), liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo