BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đức Hùng với đề tài: “Nghiên cứu một số biện pháp canh tác hạn chế phát thải khí mêtan trên đất lúa nước vùng đồng bằng sông Hồng

Chuyên ngành: Khoa học đất

Mã số: 9 62 01 03

Dưới dự hướng dẫn của:

GS.TS. Nguyễn Hữu Thành

Thời gian: 8h 30' ngày 06 tháng 01 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Đề nghị Quý vị khi tham dự thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

-  Không phải là F0, F1, F2.

-  Không đến từ vùng dịch, vùng cách ly phong tỏa theo quy định của Bộ Y tế ban hành.

-  Minh chứng đã tiêm đủ 2 liều vaccine (thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng) hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng.

-  Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình tham dự tại Học viện.

-  Thông tin tư vấn hỗ trợ thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 và đăng ký xét nghiệm RT-PCR (theo nhu cầu), liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng