BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đắc Hậu với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất sử dụng đất phục vụ ổn định dân cư biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Thị Vòng

Thời gian: 8h 30' ngày 05 tháng 03 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Đề nghị Quý vị khi tham dự thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

-  Không có triệu chứng mắc bệnh Covid-19.

-  Minh chứng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng.

-  Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình tham dự tại Học viện.

-  Thông tin tư vấn hỗ trợ thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 và đăng ký xét nghiệm RT-PCR (theo nhu cầu), liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

 

 

TS. Nguyễn Viết Đăng