BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Lê Thị Loan với đề tài: “Đặc điểm sinh học, di truyền và phòng chống sinh học nấm Fusarium oxysporum f. sp. cubense (Foc) gây bệnh héo vàng chuối ở miền Bắc Việt Nam

Ngành: Bảo vệ thực vật

Mã số: 9.62.01.12

Dưới sự hướng dẫn của:

TS. Nguyễn Đức Huy

TS. Vũ Đăng Toàn

Thời gian: 08h 30' ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thông báo này thay cho Thông báo ngày 04/03/2024

Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Nơi nhận:

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NP (2).

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

 

 

TS. Nguyễn Thanh Hải