BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Hatsada VIRACHACK với đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp phòng chống sâu xanh Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) đục bắp ngô tại Hà Nội, Việt Nam và Viêng Chăn, Lào”

Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật

Mã số: 9 62 01 12

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Đặng Thị Dung

PGS.TS. Hồ Thị Thu Giang

Thời gian: 8h 30' ngày 22 tháng 01 năm 2021
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng