BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Dương Thu Hương với đề tài: “Nghiên cứu phát triển chủng nấm sợi và tối ưu điều kiện lên men sản xuất đa enzyme (α-amylase, glucoamylase, cellulase) ứng dụng trong chế biến thức ăn chăn nuôi

Chuyên ngành: Chăn nuôi

Mã số: 9 62 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Vũ Văn Hạnh

PGS.TS. Phạm Kim Đăng

Thời gian: 8h 30' ngày 22 tháng 03 năm 2022
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

Đề nghị Quý vị khi tham dự thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch Covid-19, cụ thể:

-  Không có triệu chứng mắc bệnh Covid-19.

-  Minh chứng đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid trong vòng 6 tháng.

-  Thực hiện nghiêm 5K trong quá trình tham dự tại Học viện.

-  Thông tin tư vấn hỗ trợ thực hiện quy định phòng dịch Covid-19 và đăng ký xét nghiệm RT-PCR (theo nhu cầu), liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid-19 của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

 

 

 

Nơi nhận:

- HĐĐGLA, NCS,

- ĐV: CTCT&CTSV, NH, VPHV,

- BGĐ, HĐHV (để b/c),

- Website VNUA,

- Lưu: QLĐT, NVP (5).

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2022

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng