BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

Số: 1233/HVN-TCKT

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

____________________________

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2024

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2023-2024

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên của Học viện lịch thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2023-2024 với các nội dung cụ thể như sau:

1.     Học phí thu trong kì hè:

 Học viện thực hiện thu học phí trong kỳ hè như sau:

Số tiền học phí thu trong kì hè

=

Tổng số học phí đăng ký học phần kì hè

+

Học phí tồn nợ kì trước (nếu có)

 

 

 

 

 

Số tiền tối thiểu trong tài khoản để hoàn thành học phí

=

Số tiền học phí thu trong kì hè

+

Số tiền duy trì tài khoản (*)

Số tiền duy trì tài khoản (*): tối thiểu 50.000 đồng tại thời điểm thu học phí

2. Lịch thu tiền:

Học viện thu tiền học phí trong khoảng thời gian từ ngày 02/7/2024 đến 16 giờ 00 ngày 29/7/2024. Sau thời hạn trên, sinh viên chưa nộp đủ học phí như đã xác định ở Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần của học kì hè, năm học 2023-2024, không được đăng ký học phần học kỳ tiếp theo hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của sinh viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho sinh viên khi nhập học).

Học viện đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TCKT

 

 

 

 

Trần Quang Trung