BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp – T do – Hnh phúc

____________________________

Số: 1429/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

                             

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2021-2022

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo đến tất cả sinh viên của Học viện lịch thu tiền học phí trong học kì hè, năm học 2021-2022 với các nội dung cụ thể như sau:

1.     Học phí thu trong kì hè:

 Học viện thực hiện thu học phí trong kỳ hè như sau:

Số tiền học phí thu trong kì hè

=

Tổng số học phí đăng ký học phần kì hè

+

Học phí tồn nợ kì trước (nếu có)

Số tiền tối thiểu trong tài khoản để hoàn thành học phí

=

Số tiền học phí thu trong kì hè

+

Số tiền duy trì tài khoản (*)

Số tiền duy trì tài khoản (*): tối thiểu 50.000 đồng tại thời điểm thu học phí

2. Lịch thu tiền:

- Học viện thu tiền học phí trong khoảng thời gian từ ngày 15/07/2022 đến 16 giờ 00 ngày 21/07/2022. Từ ngày 22/07/2022 đến 24/07/2022, Học viện tạm dừng thu học phí kì hè để tổ chức thi học phần Tiếng anh 3. Những sinh viên chưa hoàn thành học phí (tính đến 16 giờ 00 ngày 21/07/202) theo quy định tại Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần Tiếng anh 3 hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

- Từ ngày 25/07/2022 đến 16 giờ ngày 10/08/2022, Học viện tiếp tục thu học phí trong học kì hè năm học 2021-2022. Những sinh viên chưa hoàn thành học phí (tính đến 16 giờ ngày 10/08/2022) theo quy định tại Mục 1 sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần trong học kì hè năm học 2021-2022 hoặc không đủ điều kiện để xét tốt nghiệp.

3. Hình thức thu học phí: Học viện thu học phí qua tài khoản cá nhân của sinh viên mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Chương Dương (tài khoản VietinBank đã mở cho sinh viên khi nhập học).

Học viện đề nghị tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện Thông báo này.

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TCKT

Trần Quang Trung

(Đã ký)