BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________

Số: 04/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

đối với nghiên cứu sinh

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên nghiên cứu sinh, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh, nộp tiền học phí (ví dụ: Nguyễn Văn A, 2018, nộp tiền học phí).

Mức học phí: Mức học phí áp dụng theo Quyết định số 2789/QĐ-HVN ngày 02/08/2019  về mức thu học phí năm học 2019 – 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Thời gian nộp: từ 15/01/2020 đến 31/03/2020.

Mức học phí phải nộp kỳ 2 năm học 2019 – 2020 là:

Học phí theo quyết định chính thức: 13.800.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020).

Học phí trong thời gian kéo dài: 6.900.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2020, nếu có).

            Đối với nghiên cứu sinh còn nợ học phí học kỳ 1 (năm học 2019-2020) hoặc các kỳ trước: Trong thời gian quyết định chính thức học phí được xác định theo từng năm học tương ứng (Quyết định 2789/QĐ-HVN cho năm học 2019-2020, hoặc Quyết định 2168/QĐ-HVN cho năm học 2018-2019).

Đối với nghiên cứu sinh còn nợ học phí học kỳ 1 (năm học 2019-2020) hoặc các kỳ trước trong thời gian gia hạn: Học phí trong thời gian gia hạn của NCS được xác định bằng 50% học phí trong thời gian có quyết định chính thức theo từng năm học tương ứng.

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của nghiên cứu sinh.

Đề nghị toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

PGS.TS. Phạm Văn Hùng