BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Số: 20/TB-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020


THÔNG BÁO

V/v  thu tiền học phí học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

đối với học viên cao học (thông báo lần 2)

 

Học kì 2, năm học 2019 – 2020, Học viện đã thông báo lịch thu tiền học phí của học viên cao học, hạn nộp đến hết ngày 15 tháng 06 năm 2020. Tuy nhiên, vẫn còn có học viên nộp thiếu tiền học phí vào tài khoản hoặc thiếu số dư tài khoản. Do vậy các học viên này chưa hoàn thành việc nộp tiền học phí.

Để tạo điều kiện cho các học viên trên hoàn thành học phí và được thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. Học viện cho phép học viên nộp học phí đến 16 giờ 30 phút ngày 03/07/2020.

Sau thời hạn trên, nếu học viên chưa nộp đủ học phí sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2019 – 2020 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn.

Học viên cần tra cứu kết quả học phí tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Đăng ký học/Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức nộp tiền vào tài khoản cá nhân: học viên chuyển tiền vào tài khoản cá nhân (tài khoản của học viên) mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) để Học viện thực hiện thu tiền học phí, hạn nộp đến 16 giờ 30 phút ngày 03/07/2020. Học viện thực hiện thu toàn bộ số tiền học phí trong kỳ vào một lần duy nhất. Điều kiện để nộp tiền học phí qua tài khoản là trong tài khoản của học viên phải có số tiền như sau:

Số tiền trong tài khoản ≥ Tổng số học phí phải nộp trong kỳ  + Số học phí tồn nợ kỳ trước (nếu có) +  Số tiền duy trì tài khoản

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT và CTSV truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể học viên để thực hiện triển khai theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

- Các Khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

Phạm Văn Hùng